NASZE CELE

Cele zapisane w Statucie PSSTM Stowarzyszenie ma zamiar realizować poprzez aktywną działalność członków (działalność informacyjną, popularyzatorską, pracę fizyczną przy odbudowie i remontach zabytków komunikacji), organizowanie imprez publicznych, współdziałanie z administracją państwową (na szczeblu centralnym i lokalnym), oraz z organizatorami i przewoźnikami.

Wśród najbardziej istotnych celów PSSTM znajdują się:

  • Kolekcjonowanie pamiątek i zabytków związanych z transportem miejskim w wojwództwie pomorskim
  • Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji transportu miejskiego w Polsce oraz kolekcjonowanie informacji, pamiątek i zabytków związanych z transportem miejskim w Polsce i na świecie
  • Udział w restaurowaniu, konserwacji oraz przywracaniu sprawności technicznej zabytków transportu miejskiego
  • Ochrona materialna zabytków związanych z transportem miejskim w Polsce, wraz z historią niematerialną jako dóbr narodowych
  • Współdziałanie w władzami lokalnymi w dziedzinie transportu miejskiego oraz na rzecz stworzenia sprawnego, ekologicznego i ekonomicznie zintegrowanego systemu komunikacyjnego aglomeracji trójmiejskiej
  • Popularyzowanie problemów transportu miejskiego w Polsce
  • Propagowanie zbiorowego transportu miejskiego jako formy transportu przyjaznej środowisku
  • Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się transportem miejskim w kraju i za granicą
  • Współdziałanie na rzecz większej dostępności komunikacji zbiorowej dla niepełnosprawnych ruchowo