STRUKTURA KLUBU

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Zgodnie ze Statutem Pomorskiego Stowarzyszenia Sympatyków Transportu Miejskiego w Gdańsku Zarząd klubu pełni swoje funkcje społecznie i w okresie między Walnymi Zebraniami jest najwyższą władzą PSSTM.

W skład IX Zarządu Stowarzyszenia, uzupełnionego w czerwcu 2023 roku, wchodzą:

PREZES: Tomasz Myszk

WICEPREZES – SEKRETARZ: Karol Woźniak

WICEPREZES – SKARBNIK: Krzysztof Pietrzak

Do zadań Zarządu PSSTM należą przede wszystkim:
1. kierowanie pracami Stowarzyszenia i reprezentowanie go
2. realizacja programu i celów Stowarzyszenia
3. przyjmowanie nowych członków i weryfikacja dotychczasowych
4. kierowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia

KONTAKT Z ZARZĄDEM PSSTM
Kontaktować się z zarządem PSSTM można pod adresem zarzad@psstm.org.pl lub bezpośrednio:

– Tomasz Myszk: t.myszk@psstm.org.pl

– Karol Woźniak: k.wozniak@psstm.org.pl

– Krzysztof Pietrzak: k.pietrzak@psstm.org.pl

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z trzech osób (przewodniczącego i dwóch członków) wybranych na dwuletnią kadencję, podobnie jak Zarząd Stowarzyszenia.

W skład VII Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, wybranej w czerwcu 2021 roku, wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY: Paweł Żuber

CZŁONEK: Anita Płonowska

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
2. wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania