STRUKTURA KLUBU

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Zgodnie ze Statutem Pomorskiego Stowarzyszenia Sympatyków Transportu Miejskiego w Gdańsku Zarząd klubu pełni swoje funkcje społecznie i w okresie między Walnymi Zebraniami jest najwyższą władzą PSSTM.

W skład VIII Zarządu Stowarzyszenia, uzupełnionego w czerwcu 2022 roku, wchodzą:

PREZES: KAROL WOŹNIAK

WICEPREZES – SEKRETARZ: BARTOSZ MIELCZAREK

WICEPREZES – SKARBNIK: CEZARY KAMIŃSKI

WICEPREZES: MICHAŁ NOWICKI

Do zadań Zarządu PSSTM należą przede wszystkim:
1. kierowanie pracami Stowarzyszenia i reprezentowanie go
2. realizacja programu i celów Stowarzyszenia
3. przyjmowanie nowych członków i weryfikacja dotychczasowych
4. kierowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia

KONTAKT Z ZARZĄDEM PSSTM
Kontaktować się z zarządem PSSTM można pod adresem zarzad@psstm.org.pl lub bezpośrednio:

– Karol Woźniak: k.wozniak@psstm.org.pl

– Bartosz Mielczarek: b.mielczarek@psstm.org.pl

– Cezary Kamiński: c.kaminski@psstm.org.pl

– Michał Nowicki: m.nowicki@psstm.org.pl

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z trzech osób (przewodniczącego i dwóch członków) wybranych na dwuletnią kadencję, podobnie jak Zarząd Stowarzyszenia.

W skład VII Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, wybranej w czerwcu 2021 roku, wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY: PAWEŁ ŻUBER

CZŁONEK: ROBERT ŻURAWSKI

CZŁONEK: CEZARY KAMIŃSKI

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
2. wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania